GRADONAČELNIK / Petak, 21. veljače 2014.

Godina I. – broj 2.Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 142/98 i 65/09), članak 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst),  članka 14. Statuta Muzeja grada Rijeke  i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 10. veljače 2014. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju članova Upravnog vijeća

Muzeja grada Rijeke

I.

Za članove Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke od strane osnivača imenuju se:

– dr.sc. Marina VICELJA- MATIJAŠIĆ

– dr.sc. Marijan BRADANOVIĆ.

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023-01/14-04/18-18

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 10. veljače 2014.

 

 

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.