GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 27. siječnja 2014.

Godina I. - broj 1.Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) i članka 58. stavka 1. podstavka 2. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradonačelnik Grada Rijeke dana 24. siječnja 2014. godine, donio je

 

O D L U K U

o dopuni Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova

po programu društveno poticane stanogradnje

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13) u članku 29. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

“Izuzetno od odredbi stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, u slučaju kada Agencija raspolaže stanom za koji na Listi prvenstva nema podnositelja zahtjeva kojima je raspoloživi stan odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva, kupnja raspoloživog stana omogućit će se onom podnositelju zahtjeva koji je uvršten na Listu prvenstva i zainteresiran je za kupnju takvog stana, bez obzira na broj članova njegova obiteljskog domaćinstva, uvažavajući red prvenstva na Listi prvenstva.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 023-01/14-04/3-15

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 24. siječnja 2014.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.