Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2023./2024.

            Na temelju članka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i… Read More

Godina X – broj 9. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. lipnja 2023.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 4. travnja 2023. godine,… Read More

Godina X - broj 7. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. travnja 2023.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. travnja 2023. godine, donijelo… Read More

Godina X - broj 7. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. travnja 2023.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu

Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20… Read More

Godina X - broj 6. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 28. ožujka 2023.

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu

Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)… Read More

Godina X - broj 4. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2023. godini

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini (“Narodne novine” broj 8/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18,… Read More

Godina X - broj 4. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2023. godini

Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine” broj 8/23), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (“Narodne novine”… Read More

Godina X - broj 4. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.