Odluka o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnina

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,… Read More

Godina XI – broj 8. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. stavka 4. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24) i članka 58. Statuta Grada… Read More

Godina XI – broj 8. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavka 2. i 4. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) i članka 58. Statuta Grada Rijeke… Read More

Godina XI – broj 7. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. travnja 2024. godine.

Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka

Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19 i 114/22), članka 22. stavka 4. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”… Read More

Godina XI – broj 2. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,… Read More

Godina XI – broj 2. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. veljače 2024. godine,… Read More

Godina XI – broj 2. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Odluka o poništenju 3. ponovljenog postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija)

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici… Read More

Godina XI – broj 2. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Odluka o poništenju 3. ponovljenog postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici… Read More

Godina XI – broj 2. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke,… Read More

Godina XI – broj 2. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 28. veljače 2024.

Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Rijeke u Skupštini Gradske vatrogasne zajednice Rijeka

Na temelju članka 23. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19 i 114/22), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) te članka 24. Statuta Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. prosinca 2023…. Read More

Godina X – broj 18. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,… Read More

Godina X – broj 17. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Odluka o porezima Grada Rijeke

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7…. Read More

Godina X – broj 17. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Odluka o kupnji poslovnih udjela Općine Čavle, Općine Kostrena i Grada Kraljevice u trgovačkom društvu Energo d.o.o

Na temelju članka 412. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), članka 96. stavka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,… Read More

Godina X – broj 17. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Odluka o davanju suglasnosti na statusnu promjenu pripajanja trgovačkih društava KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o., Komunalac – vodooprskba i odvodnja d.o.o., VODE VRBOVSKO d.o.o. i LIBURNIJSKE VODE d.o.o. trgovačkom društvu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Na temelju članka 535. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17,… Read More

Godina X – broj 17. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Grada Rijeke

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. i članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 13. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 28. stavka 3. i članka 30. stavka 3. Statuta Muzeja… Read More

Godina X – broj 17. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 14. Statuta Muzeja grada Rijeke… Read More

Godina X – broj 17. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 126/19 i 17/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene… Read More

Godina X – broj 17. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Izmjene i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke”… Read More

Godina X – broj 12. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)… Read More

Godina X – broj 12. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Rijeke

Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 24. Zakona o muzejima (“Narodne novine”, broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke”… Read More

Godina X – broj 8. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Odluka o razrješenju ravnatelja Muzeja grada Rijeke

Na temelju članka 38. i članka 44. stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavaka 3. i 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 29. stavka 2. točke 2. Statuta Muzeja grada Rijeke te… Read More

Godina X - broj 5. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 10. ožujka 2023.

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i… Read More

Godina X - broj 4. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20),članka 13…. Read More

Godina X - broj 2. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 26. siječnja 2023.

Odluka o ukidanju Odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar)

Na temelju članka 54. stavka 8. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20), članaka 130. i 131. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 i 110/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17,… Read More

Godina IX broj 16. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

Na temelju članka 23. stavaka 2. i 4. Zakona o muzejima (“Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20)… Read More

Godina IX - broj 15. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke”… Read More

Godina IX - broj 15. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

            Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine

            Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2023. godinu

            Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

            Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.