Arhiva 2016.

Godina III – broj 1. Godina III – broj 2. Godina III – broj 3. Godina III – broj 4. Godina III – broj 5. Godina III – broj 6. Godina III – broj 7. Godina III – broj 8. Godina III – broj 9. Godina III – broj 10. Godina III – broj 11…. Read More

Arhiva 2017.

  Godina III – broj 1. Godina III – broj 2. Godina III – broj 3. Godina III – broj 4. Godina III – broj 5. Godina III – broj 6. Godina III – broj 7. Godina III – broj 8. Godina III – broj 9. Godina III – broj 10. Godina III – broj… Read More

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018…. Read More

Godina V - broj 4. / GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

Na temelju članka 13 a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj… Read More

Godina V - broj 4. / GRADSKO VIJEĆE / Petak, 2. ožujka 2018.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) i članka 46. Statuta… Read More

Godina IV - broj 11. / GRADSKO VIJEĆE / Petak, 22. prosinca 2017.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

                     R E P U B L I K A   H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA       GRAD RIJEKA       Gradsko vijeće KLASA: 021-05/17-01/85 URBROJ: 2170-01-16-00-17-2 Rijeka, 26. 10. 2017.   Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,… Read More

Godina IV - broj 10. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 1. prosinca 2017.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

            Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada… Read More

Godina IV – broj 8. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 30. listopada 2017.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2017. godine, donijelo je  

Godina IV - broj 7. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 22. rujna 2017.

Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada… Read More

Godina IV - broj 6. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 18. srpnja 2017.

Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, OIB: 54382731928, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana)   i   ARTURUS VERONA d.o.o. iz Zagreba, Vebera Tkalčevića 30, OIB: 38915031110, kojeg zastupa direktor Damir Pavlić, (u daljnjem tekstu: Investitor/ Osiguravatelj sredstava za izradu Plana) zaključuju    

Godina IV - broj 4. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 22. svibnja 2017.